پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (25), شماره (95), سال (2012-8) , صفحات (49-57)

عنوان : ( مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی )

نویسندگان: داودعلی ساقی , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , داشاب غلامرضا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی جایگاه ژنتیکی کنترل کننده صفات کمی وزن در سنین تولد، 3، 6، 9 و 12ماهگی گوسفند بلوچی از تعداد 8 نشانگر ریزماهواره شامل BM6465، BMS1636، BM4129، BMS2321، BMS2572، BM7145، BMS4008، BM8246 موجود درکروموزوم یک گوسفند استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل 434 حیوان (نر و ماده) در قالب 11 خانواده ناتنی با اندازه جمعیت 29 تا 54 بود. اطلاعات ژنوتیپی قوچها و نتاج حاصل موجود در هر خانواده به تفکیک برای تمام ریزماهواره ها تعیین گردید. به منظور تجزیه جایگاه های صفات کمی اثرات ثابت شامل سال تولد، جنس بره، نوع تولد و سن مادر به عنوان اثرات ثابت و همچنین روز تولد به عنوان کواریانس در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل QTL با روش مکان یابی فاصله ای و با نرم افزار QTL express مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجریه و تحلیل وجود QTL های معنی داری برای صفات تولد، 9 و 12 ماهگی را نشان داد. برای وزن تولد QTL در بین نشانگرهای BMS2572 و BMS2321 در موقعیت 171.8 سانتی مورگانی کروموزوم یک مکان یابی شد (05/0 >P). همچنین QTL معنی داری برای وزن بدن در سنین 9 و 12 ماهگی به ترتیب در موقعیت مکانی 85.8 و 84.8 سانتی مورگان بین نشانگرهای BMS1636 و BM6465 شناسایی شد.نسبت واریانس QTL به واریانس فنوتیپی در صفات وزن تولد، 3، 6، 9 و12ماهگی به ترتیب 13، 9، 12.7، 15 و 10.5 درصد بود. شاید بتوان از اطلاعات ارزشمند تحقیق حاضر در جهت طراحی برنامه های مناسب اصلاح نژادی در گوسفند بلوچی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, جایگاه های صفت کمی (QTL), وزن در سنین مختلف, گوسفند بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033136,
author = {ساقی, داودعلی and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا and داشاب غلامرضا},
title = {مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {95},
month = {August},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {جایگاه های صفت کمی (QTL)، وزن در سنین مختلف، گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی
%A ساقی, داودعلی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%A داشاب غلامرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2012

[Download]