علوم و فنون بسته بندی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-9) , صفحات (72-81)

عنوان : ( استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ )

نویسندگان: مریم اثنی عشری , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به غذا و ضایعات فراوان در عرضه گوشت مرغ، نیاز به بسته بندی مناسب که محصول را در برابر آسیب های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حفظ نماید، بیش از بیش اهمیت می یابد در حال حاضر،سیستم های بسته بندی مختلفی نظیر بسته بندی های ساده اوررپ ، بسته بندی تحت خلاء، بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده و بسته بندی فعال و هوشمند برای بسته بندی و عرضه مرغ تازه استفاده می شود. در این مقاله به معرفی انواع سیستم های مورد استفاده در بسته بندی مرغ و وضعیت بسته بندی آن در ایران پرداخته و به نظر می رسد با استفاده از سیستم های نوین بسته بندی می توان زمان ماندگاری مرغ بسته بندی که در حال حاضر سه روز با استفاده از کیسه های نایلونی ودر دمای یخچال می باشد را افزایش داد

کلمات کلیدی

, بسته بندی مرغ, بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده, بسته بندی فعال, اوررپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033139,
author = {اثنی عشری, مریم and صداقت, ناصر},
title = {استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {September},
issn = {2228-6675},
pages = {72--81},
numpages = {9},
keywords = {بسته بندی مرغ- بسته بندی در اتمسفر اصلاح شده- بسته بندی فعال- اوررپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ
%A اثنی عشری, مریم
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2012

[Download]