مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (2), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (69-87)

عنوان : ( ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهد )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوع کاربری زمین از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت خاک است. در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک، 18 ویژگی (مجموعه TDS) در 60 نمونه خاک به عنوان شاخص کیفیت خاک، در زمین های کشاورزی و مرتعی محدوده ای به وسعت 1800 هکتار در جنوب مشهد تعیین شد. همچنین منحنی توزیع اندازه منافذ خاک نیز به عنوان شاخص دیگری از کیفیت خاک در 40 نمونه تعیین گردید. مقادیر کمّی کیفیت خاک در نمونه های مورد بررسی توسط شش مدل (IQITDS، IQIMDS، NQITDS، NQIMDS، CR و SI) محاسبه شد. نتایج نشان داد که تغییر کاربری زمین از مرتع به کشاورزی موجب کاهش معنی دار تخلخل، خاکدانه های پایدار در آب (WSA)، شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف (شاخص Sgi) و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD) در سطح یک درصد و فاکتور فرسایش پذیری و آب قابل استفاده گیاه (PAWC) در سطح پنج درصد شد و نیز باعث خارج شدن توزیع اندازه منافذ از محدوده بهینه گردید. تغییر کاربری با تاثیر منفی بر ویژگی های فیزیکی، موجب فروسایی کیفیت خاک گردید. همچنین همبستگی معنی دار و مثبت درصد خاکدانه های درشت (بزرگتر از 4 mm) با درصد کربن آلی و شاخص Sgi ، در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. در بین مدل های مورد بررسی، سه مدل IQITDS، NQITDS و SI به تغییر کاربری زمین حساس بودند و تفاوت معنی داری بین دو کاربری داشتند (p<0.01).

کلمات کلیدی

, کاربری زمین, پایداری خاک, توزیع اندازه منافذ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033143,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and امامی, حجت},
title = {ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهد},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-1267},
pages = {69--87},
numpages = {18},
keywords = {کاربری زمین، پایداری خاک، توزیع اندازه منافذ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کمی پیامدهای تغییر کاربری زمین بر کیفیت خاک های جنوب مشهد
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A امامی, حجت
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2013

[Download]