مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (93-110)

عنوان : ( نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , وحید رضادوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاعده ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه ی مسؤولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسؤولیت خوانده است. لیکن این سوال مهم قابل طرح است که آیا در مواردی که با بیمه های اجباری مسؤولیت مدنی روبه رو هستیم، می توان باز هم از اجرای قاعده ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار در صدد است مساله ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی (به عنوان یکی از عرصه های پیش بینی بیمه های اجباری) در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد می توان وجوه اشتراک و افتراقی را در این زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده نمود. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به قانون 5 ژوئیه ی 1985، اصولا استناد به قوه ی قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن که استناد به تقصیر زیان دیده در مواردی امکان پذیر و در مواردی غیرقابل استناد می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز به نظر می رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی توان در همه ی موارد از اجرای قاعده-ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی سخن گفت.

کلمات کلیدی

, سبب خارجی, قوه ی قاهره, فعل ثالث, تقصیر زیان دیده, حوادث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033150,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and رضادوست, وحید},
title = {نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-496x},
pages = {93--110},
numpages = {17},
keywords = {سبب خارجی، قوه ی قاهره، فعل ثالث، تقصیر زیان دیده، حوادث رانندگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A رضادوست, وحید
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2012

[Download]