مهندسی عمران شریف, دوره (28), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (3-12)

عنوان : ( اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , سیامک گل نرگسی , میثم محمدحسینیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش مودال در تیرهای خمشی بررسی می شود. بدین منظور، 8 عدد تیر بتن مسلح با ابعاد 200×150×2200 میلیمتر، ساخته و آزمایش شد. نمونه ها از نظر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه، با یکدیگر متفاوت بودند. آزمایش بر روی نمونه ها شامل مراحل استاتیکی و دینامیکی بود. فرآیند آزمایش ها در مراحل مختلف به صورت همگام با یکدیگر تا تخریب نمونه ها ادامه یافت و پارامترهای دینامیکی ثبت شد. به منظور کشف خسارت از دو روش شکل مودهای اول و دوم و جذر مجموع مربعات شکل مودهای اول و دوم استفاده شد. نتایج نشان داد که می توان با کمک شکل مود دوم و نیز جذر مجموع مربعات شکل مودها، به مکان خسارت در نمونه ها پی برد. همچنین با تغییر در مقدار میلگرد و مقاومت بتن، تغییرات محسوسی در نتایج آزمایش مودال حاصل شد.

کلمات کلیدی

, آزمایش مودال, بتن مسلح, کشف خسارت, تیر خمشی, مقاومت بتن, مقدار میلگرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033151,
author = {اصفهانی, محمدرضا and گل نرگسی, سیامک and محمدحسینیان, میثم},
title = {اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2012},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2676-4768},
pages = {3--12},
numpages = {9},
keywords = {آزمایش مودال، بتن مسلح، کشف خسارت، تیر خمشی، مقاومت بتن، مقدار میلگرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A گل نرگسی, سیامک
%A محمدحسینیان, میثم
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2012

[Download]