سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR )

نویسندگان: مهدی مرادی , علی حسین خانی , سیدعلیرضا وکیلی , حسین دقیق کیا , صادق علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریهای متانوژن تنها میکروارگانیسم های شناخته شده در شکمبه می باشند، که محصول نهایی متابولیسم آنها متان است. باکتریهای تولید کننده متان 2 تا 7 درصد کل جمعیت باکتریهای شکمبه را تشکیل می دهند. این باکتریها بخشی از انرژی مصرفی در نشخوارکنندگان را صرف تولید متان می نمایند. گازهای دفع شده توسط نشخوارکنندگان بیش از 25 درصد از کل گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهند لذا کاهش تولید متان در دامهای نشخوارکننده یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر استفاده از دانه جو جایگزین با پسماند رستوران در جیره بره های پرواری بر جمعیت باکتریهای تولید کننده متان شکمبه بود.بدین منظور 9 راس بره نر هیبرید )قزل استفاده سه مقدار صفر، 50 و 100 درصد دانه جو با پسماند رستوران جایگزین شد. در روز 75 پرواربندی مایع شکمبه با استفاده از سوند معدی جمع آوری گردید. مایع شکمبه صاف شده فورا به فریزر با دمای 20 درجه سانتیگراد انتقال یافت. به منظور - استخراج DNA از کیت Accuprep Genemic DNA Extration Kit; Cat No: K- 3032 استفاده شد. سپس کمیت و کهای استخراج شده تعیین گردید. شمارش و تعیین کمی میکروارگانیسم های شکمبه بصورت مطلق با روش Real- time PCR ( با استفاده از دستگاه 3700 Applied Biosystems ) ABI انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که جایگزینی مقادیر مختلف دانه جو با پسماند رستوران در جیره بره های پرواری بر جمعیت کل باکتریهای متانوژن شکمبه در مقادیر 50 و 100 درصد جایگزینی به ترتیب منجر به افزایش و کاهش گردید اما از نظر آماری 0/ این اختلاف معنی دار نبود ) 05 P< .

کلمات کلیدی

, پسماند رستوران, دانه جو, باکتریهای متانوژن, Real time-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033153,
author = {مهدی مرادی and علی حسین خانی and وکیلی, سیدعلیرضا and حسین دقیق کیا and صادق علیجانی},
title = {بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پسماند رستوران، دانه جو، باکتریهای متانوژن، Real time-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR
%A مهدی مرادی
%A علی حسین خانی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A حسین دقیق کیا
%A صادق علیجانی
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]