خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (69), سال (2012-12) , صفحات (101-118)

عنوان : ( بررسی تطبیقی اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ملا صدرا و وحدت استعلایی نفس در فلسفه کانت )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله تقابل یا تطابقعین و ذهن از ابتدای تاریخ فلسفه، ذهن متفکران را به خودمشغول داشته است. در میان این متفکران بزرگ ملاصدرا و کانت دوگانگی ذهن و عین را نامقبول دانسته و قائل به نوعی یگانگی شده اند. این مسئله در ملاصدرا امری محرز است، اما در کانت به رغم تأکید ویژه وی بر اهمیت آن، به جهت غموض بسیار شدید مسئله، تا کنون بسان امری ناشناخته باقی مانده است. این جستار مدعی است که کانت اگرچه در ابتدا از تبعیت عین از ذهن سخن می گوید، اما در نهایت نوعی یگانگی آن دو را پذیرفته است. این مسئه که در کارکرد وحدت استعلایی ادراک نفسانی نهفته است با اتحاد عاقل و معقول در ملاصدرا قابل بحث و بررسی است.

کلمات کلیدی

, عین , ذهن , نفس تجربی , اتحاد عاقل و معقول , وحدت استعلایی , ادراک نفسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033158,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {بررسی تطبیقی اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ملا صدرا و وحدت استعلایی نفس در فلسفه کانت},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2012},
volume = {1},
number = {69},
month = {December},
issn = {1560-0874},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {عین - ذهن - نفس تجربی - اتحاد عاقل و معقول - وحدت استعلایی - ادراک نفسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ملا صدرا و وحدت استعلایی نفس در فلسفه کانت
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2012

[Download]