پژوهش های دانش زمین, دوره (2), شماره (5), سال (2011-6) , صفحات (56-69)

عنوان : ( مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) )

نویسندگان: حسین محمدزاده , مجتبی حیدری زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اندرخ در 40 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در مسیر جاده آسفالته مشهد ـ کلات نادری واقع است. مطالعه هیدروشیمیایی آب دریاچه سد کارده و منابع آب زیرزمینی منطقه (چشمه اندرخ، چاه شماره 2و4) و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)* نمونه های آب، نشان می دهند که کیفیت منابع آب زیرزمینی و سطحی به طور گسترده ای وابسته به لیتولوژی منطقه می باشد. بررسی کانی های انحلال یافته (کربناته و سیلیکاته) در آب دریاچه سد کارده و منابع آب زیرزمینی با استفاده از نمودارهای ترکیبی Log(aCa2+/a(H+)2) در مقابل Log(a Mg2+/a(H+)2) برای کانی های کربناته و نمودارهای Log(a Ca2+/a(H+)2) و Log(aMg2+/a(H+)2) در مقابل Log(aNa+/a(H+)) برای کانی های سیلیکاته، نشان می دهد که انحلال کانی های کربناته (کلسیت و دولومیت) و کانی های سیلیکاته (کائولونیت، لامونتیت و کلینوکلر) بیشترین نقش را در کنار کانی سولفاته ژیپس در کنترل کیفیت منابع آب زیرزمینی و سطحی دارا می باشند. موقعیت داده های منابع آب زیرزمینی، آب سطحی و آب بارندگی بر روی نمودار دوروو نشان می دهد که آب های زیرزمینی (چاه های شماره 2 و 4 و با نسبت بیشتری چشمه اندرخ) از آب دریاچه سد کارده و اندکی از آب بارندگی تغذیه می شود. اندازه گیری و بررسی داده های ایزوتوپ های پایدار (18Oδ و 2Hδ) در منابع آب زیرزمینی و سطحی و موقعیت آنها بر روی خط ایزوتوپی آب باران مشهد، نتایج حاصل از داده های هیدروشیمیایی و نمودار دوروو را تایید نموده و نشان دهنده ارتباط هیدرولیکی ما بین آب دریاچه سد کارده با منابع آب زیرزمینی پایین دست می باشد. نتایج ایزوتوپی همچنین تایید می کند که چشمه اندرخ نسبت به سایر منابع آب زیرزمینی در منطقه بیشتر از منابع آب سطحی (دریاچه سد کارده) تغذیه می شود.

کلمات کلیدی

, ارتباط هیدرولیکی, ایزوتوپ های پایدار (18Oδ و 2Hδ), چشمه و چاه های اندرخ, دریاچه سد کارده, داده های هیدروشیمیایی, نمودار دوروو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033164,
author = {محمدزاده, حسین and حیدری زاد, مجتبی},
title = {مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد)},
journal = {پژوهش های دانش زمین},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {June},
issn = {2008-8299},
pages = {56--69},
numpages = {13},
keywords = {ارتباط هیدرولیکی، ایزوتوپ های پایدار (18Oδ و 2Hδ)، چشمه و چاه های اندرخ، دریاچه سد کارده، داده های هیدروشیمیایی، نمودار دوروو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد)
%A محمدزاده, حسین
%A حیدری زاد, مجتبی
%J پژوهش های دانش زمین
%@ 2008-8299
%D 2011

[Download]