بینات, دوره (19), شماره (73), سال (2012-6) , صفحات (129-145)

عنوان : ( لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیر )

نویسندگان: محمدحسن شاطری احمدآبادی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به لغزشهای مترجمان در تعیین مرجع ضمیر پرداخته شده است .

کلمات کلیدی

ترجمه قرآن . لغزش مترجمان . مرجع ضمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033193,
author = {شاطری احمدآبادی, محمدحسن and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیر},
journal = {بینات},
year = {2012},
volume = {19},
number = {73},
month = {June},
issn = {1735-2703},
pages = {129--145},
numpages = {16},
keywords = {ترجمه قرآن . لغزش مترجمان . مرجع ضمیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیر
%A شاطری احمدآبادی, محمدحسن
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J بینات
%@ 1735-2703
%D 2012

[Download]