ادبیات تطبیقی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-3) , صفحات (125-147)

عنوان : ( بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی )

نویسندگان: فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بر اساس نظریه کنش گفتار جان آستین به بررسی تطبیقی دو مقامه ی «المضیریه» و «فی السکباج» پرداخته شده. نظریه ی کنش گفتار کاربرد زبان است برای انجام کارهایی از قبیل: اعلام کردن،تدید نمودن، وعده و وعید دادن و... در این نظریه ارتباط زبانی وقتی تحقق می یابد که گوینده کنش گفتار انجام دهد. در دو مقامه ی مذکور این نوع ارتراط زبانی چشمگیر و قابل مقایسه و تطبیق با یکدیگر است.

کلمات کلیدی

, کنش گفتار, مقامات حمیدی, مقامات همدانی, مقامه المضیریه, مقاله فی السکباج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033197,
author = {عرب یوسف آبادی, فائزه and اختیاری, زهرا and مرتضائی, سیدجواد and بامشکی, سمیرا},
title = {بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی},
journal = {ادبیات تطبیقی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {March},
issn = {2008-6512},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {کنش گفتار، مقامات حمیدی، مقامات همدانی، مقامه المضیریه، مقاله فی السکباج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی
%A عرب یوسف آبادی, فائزه
%A اختیاری, زهرا
%A مرتضائی, سیدجواد
%A بامشکی, سمیرا
%J ادبیات تطبیقی
%@ 2008-6512
%D 2013

[Download]