صفه, دوره (22), شماره (56), سال (2013-1) , صفحات (7-22)

عنوان : ( نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماری )

نویسندگان: جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى تحقیق مى تواند به طراح در فرایند آفرینش معمارى یارى رساند. از این رو پس از شناخت دو قلمروى طراحى و تحقیق، در پى یافتن زمینه هاى اشتراک و افتراق میان آن ها در محتوا و روش است. از سوى دیگر به نقش ویژة تحقیق در راستاى شناخت مسئله و فرایند طراحى خواهد پرداخت. این پیوند در ابتدا (شناخت و برنامه ریزى) و انتهاى (ارزیابى و اجرا) فرایند طراحى نقش آشکارترى را نسبت به مرحلة ابداع طرح مایه، که در آن تحقیق در لایه هاى زیرین آگاهى حضورى پنهان دارد، خواهد داشت. همچنین تحقیق و روش علمى به عنوان حلقة واسطى میان طراحى و علوم، تأثیر ویژه اى در آموزش پذیر ساختن طراحى و علوم مرتبط با معمارى خواهد داشت. بدین ترتیب هرچند طراحى نمى تواند بر بنیادهاى علمى محض استوار شود ولى مى باید مبتنى بر بالاترین سطح از فراست و دانشى فراگیر باشد.

کلمات کلیدی

طراحی معماری؛ تحقیق؛ فرایند طراحی؛ روش علمی؛ خلّاقیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033201,
author = {طاهری, جعفر},
title = {نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماری},
journal = {صفه},
year = {2013},
volume = {22},
number = {56},
month = {January},
issn = {1683-870x},
pages = {7--22},
numpages = {15},
keywords = {طراحی معماری؛ تحقیق؛ فرایند طراحی؛ روش علمی؛ خلّاقیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماری
%A طاهری, جعفر
%J صفه
%@ 1683-870x
%D 2013

[Download]