هیدرولیک, دوره (6), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (25-37)

عنوان : ( تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی )

نویسندگان: حسین غفاریان روحپرور , محمود فغفور مغربی , علی نصیریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات بسیاری با استفاده از تکنیک‌های محاسبات دینامیکی جریان(CFD) برای مدل کردن روند ته نشینی در تانک‌های رسوب‌گیر انجام گرفته است. این تحقیقات به منظور پیش بینی الگوهای جریان سیال و فرایند پخش ذرات رسوب در طول تانک انجام می‌شود. در پژوهش حاضر، با شبیه سازی جریان در تانک رسوب‌گیر، به تحلیل حرکت رسوب داخل تانک پرداخته شده که بدین منظور از روش احجام محدود استفاده شده است. این شبیه سازی، با فرض حرکت رسوب در داخل تانک به صورت لاگرانژی می‌باشد. پس از شبیه سازی و به دست آوردن الگوی جریان، تحلیلی از نحوه حرکت ذرات در تانک رسوب گیر و راندمان تله اندازی تانک رسوب گیر ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, حوضچه ترسیب, رسوبگذاری, شبیه سازی گردابه های بزرگ, راندمان تله اندازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033240,
author = {غفاریان روحپرور, حسین and فغفور مغربی, محمود and نصیریان, علی},
title = {تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی},
journal = {هیدرولیک},
year = {2011},
volume = {6},
number = {3},
month = {October},
issn = {2345-4237},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {حوضچه ترسیب، رسوبگذاری، شبیه سازی گردابه های بزرگ، راندمان تله اندازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی
%A غفاریان روحپرور, حسین
%A فغفور مغربی, محمود
%A نصیریان, علی
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2011

[Download]