اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (287-297)

عنوان : ( بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می‏باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‏های زیست‏محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی می‏باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام گردید. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش‌ها می‌شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش‌ها می‌گردد. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش‌ها 02/0 درصد می‌شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش‌ها می‌شود. نتایج حاصله نشان داد که بطور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی می‌باشد. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده‌های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی‌های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, : داده, ستانده – انرژی – مخارج خانوار – روش راس (RAS) – استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033245,
author = {کهنسال, محمدرضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4722},
pages = {287--297},
numpages = {10},
keywords = {: داده-ستانده – انرژی – مخارج خانوار – روش راس (RAS) – استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی
%A کهنسال, محمدرضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2013

[Download]