آب و فاضلاب, دوره (24), شماره (85), سال (2013-4) , صفحات (101-111)

عنوان : ( کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها )

نویسندگان: محمود فغفور مغربی , یوسف حسن زاده , سیاوش یزدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از معضلات اصلی در شبکه های توزیع آب، نشت می باشد و با توجه به محدودیت های موجود در منابع تامین آب و هزینه بالای آن، کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب را می توان یکی از اهداف عمده سازمان های تامین کننده آب دانست. یکی از روش های نشت یابی در شبکه توزیع آب استفاده از کالیبراسیون فشار های گره ای با برداشت فشار در چند نقطه از شبکه می باشد. فرآیند کالیبراسیون به صورت انجام بهینه سازی یک تابع هدف با قیودی مطرح می گردد. از اینرو علاوه بر تحلیل هیدرولیکی شبکه، نیاز به استفاده از الگوریتم های بهینه یابی می باشد. در این مقاله به مقایسه دو روش بهینه یابی الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچه ها در کالیبراسیون فشار های گره ای و یافتن نشت پرداخته شده است. به منظور بررسی کارایی و نحوه عمل این دو روش در شناسایی نشت، تحلیل ها روی شبکه با ایجاد نشت فرضی صورت گرفت که نتایج بدست آمده کارآمدی روش بهینه یابی کلونی مورچه ها را در شناسایی موقعیت و مقدار نشت درگره های شبکه نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, شت, الگوریتم های بهینه یابی, شبکه توزیع آب, کالیبراسیون فشار های گره ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033247,
author = {فغفور مغربی, محمود and یوسف حسن زاده and سیاوش یزدانی},
title = {کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2013},
volume = {24},
number = {85},
month = {April},
issn = {1024-5936},
pages = {101--111},
numpages = {10},
keywords = {شت، الگوریتم های بهینه یابی، شبکه توزیع آب، کالیبراسیون فشار های گره ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها
%A فغفور مغربی, محمود
%A یوسف حسن زاده
%A سیاوش یزدانی
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2013

[Download]