پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: علی زنگنه , رضا وکیلی , حیدر زرقی , علیرضا فروغی , سونیا زکی زاده , احمد سلحشور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک (فرمکتو) بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی (3*2) در 6 تیمار (4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار) با جیره هایی که از نظرغلظت انرژی قابل متابولیسم ودرصد پروتئین خام یکسان بودند با سه سطح پودر آب پنیر (صفر، 4 و 8 درصد) و دو سطح فرمکتو (صفر و 01/0 درصد) از صفر تا 42 روزگی تغذیه شدند. خوراک مصرفی در دوره اول پرورش از 10-0 روزگی اختلاف معنی دار نشان داد (05/0<P). افزایش وزن جوجه ها در پایان 24 روزگی و ضریب تبدیل غذائی تحت تاثیر هر دو عامل پودر آب پنیر و فرمکتو قرار گرفت (05/0<P). اختلاف معنی داری بین تیمارها در خصوص نسبت لاشه به وزن زنده ، رانها و سینه به لاشه نیز مشاهده نش. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن 4 درصد پودر آب پنیر و پری بیوتیک به جیره موجب بهبود عملکرد جوجه ها شد.

کلمات کلیدی

, پودر آب پنیر, جوجه های گوشتی , فرمکتو, پری بیوتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033260,
author = {علی زنگنه and رضا وکیلی and زرقی, حیدر and علیرضا فروغی and سونیا زکی زاده and احمد سلحشور},
title = {اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پودر آب پنیر، جوجه های گوشتی ، فرمکتو، پری بیوتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی
%A علی زنگنه
%A رضا وکیلی
%A زرقی, حیدر
%A علیرضا فروغی
%A سونیا زکی زاده
%A احمد سلحشور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]