چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (153-173)

عنوان : ( بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوف )

نویسندگان: احمد توکلی , حسین دیده خانی , امیر کاریزنوئی , حسین صادق پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به عنوان یکی از مهم ترین بخش های مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از یک مدل ادغامی تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی ریاضی فازی، به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو پرداخته می شود. مدل به کار گرفته شده شامل دو مرحله می باشد: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مطلوبیت نهایی تأمین کنندگان با در نظر گرفتن سیزده عامل محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم با استفاده از مدل ریاصی برنامه ریزی خطی فازی، سبد بهینه خرید از تأمین کنندگان حاصل می شود. الگوریتم مورد استفاده در بخش تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم میخائیلیوف است که دارای مزایای متعددی همچون ارائه شاخص سازگاری، ارائه بردار وزن به صورت قطعی و قابل استفاده با ماتریس های ناقص می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارگیری مدل مورد نظر، به تصمیم گیرندگان این امکان را می دهد که با ادغام معیارهای کمی و غیرکمی، نه تنها تصمیمات خود را بهبود بخشند، بلکه این کار را به صورت نظام مند و با سطح اطمینان بالاتری انجام دهند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی تأمین کنندگان, برنامه ریزی خطی فازی, تحلیل سلسله مراتی فازی, مدل میخائیلیوف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033272,
author = {توکلی, احمد and حسین دیده خانی and کاریزنوئی, امیر and صادق پور, حسین},
title = {بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوف},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2251-9874},
pages = {153--173},
numpages = {20},
keywords = {ارزیابی تأمین کنندگان، برنامه ریزی خطی فازی، تحلیل سلسله مراتی فازی، مدل میخائیلیوف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری مدل ریاضی مناسب جهت ارزیابی تامین کنندگان با بهره گیری از روش میخائیلیوف
%A توکلی, احمد
%A حسین دیده خانی
%A کاریزنوئی, امیر
%A صادق پور, حسین
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2012

[Download]