مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (81-109)

عنوان : ( بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , مرتضی بستام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مقاله حاضر نخست، رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 و دیگر متغیرهای مؤثر آزمون می شود و با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیعی (ARDL)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی می شود. سپس، با استفاده از مدل خاکستری (GM) پیش بینی انتشار دی اکسید کربن برای دوره زمانی2010-2020 صورت می گیرد. نتایج نشان می دهند اولاً، علی رغم ارتباط بلند مدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، میزان انتشار دی اکسیدکربن کشور در سال 2020 به میزان 7/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, انتشار دی اکسیدکربن, الگوی خودبازگشت با وقفه توزیعی (ARDL), سیستم خاکستری(GM)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033277,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and بستام, مرتضی},
title = {بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {November},
issn = {2322-2530},
pages = {81--109},
numpages = {28},
keywords = {انتشار دی اکسیدکربن، الگوی خودبازگشت با وقفه توزیعی (ARDL)، سیستم خاکستری(GM)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A بستام, مرتضی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2012

[Download]