مطالعات طب ورزشی, دوره (10), شماره (10), سال (2012-1) , صفحات (77-92)

عنوان : ( تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان )

نویسندگان: ناصر محمد رحیمی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورزش در آب با فراهم کردن شرایطی برای به چالش کشیدن قدرت عضلبانی و در پی آن قابلیت حرکتی ، می تواند شیوه موثری در بهبود قدرت عضلانی اندام تحتانی و قابلیت حرکتی و به دنبال آن پیشگیری از خطر افتادن در میان سالمندان باشد .

کلمات کلیدی

, مردان سالمند , تمرین در آب , قدرت عضلانی , قابلیت حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033283,
author = {محمد رحیمی, ناصر and هاشمی جواهری, علی اکبر and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان},
journal = {مطالعات طب ورزشی},
year = {2012},
volume = {10},
number = {10},
month = {January},
issn = {2322-1658},
pages = {77--92},
numpages = {15},
keywords = {مردان سالمند - تمرین در آب - قدرت عضلانی - قابلیت حرکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان
%A محمد رحیمی, ناصر
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J مطالعات طب ورزشی
%@ 2322-1658
%D 2012

[Download]