جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (127), سال (2012-9) , صفحات (1-24)

عنوان : ( آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد )

نویسندگان: مرضیه خافی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمد تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد و بررسی و آسیب شناسی آثار پژوهشی مربوط به فردوسی و شاهنامه با توجّه به تعداد و حجم زیاد چنین آثاری ضروری است. شاهنامه پژوهی در دهة هفتاد نسبت به سال های پیش از آن شتاب چشمگیری به خود گرفته و مقالات متعدّدی با مضامین متنوّع در مجلاّت مختلف به چاپ رسیده است. در این مقاله به بررسی کیفیّت مقالات دهة هفتاد و برشمردن پاره ای از آسیب های مقالات این دهه از جمله بی توجّهی به پیشینة پژوهش، استفاده از چاپ های نامعتبر شاهنامه، به کارگیری زبان نامناسب، توصیفی و سطحی بودن، تکرار، تحمیل معنا به متن، ناآشنایی با داستان ها و شـخصیّت های شاهنامه و ناهماهنگی عنوان با محـتوا پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

شاهنامه ؛ فردوسی ؛ مقالات ؛ آسیب شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033294,
author = {خافی, مرضیه and یاحقی, محمدجعفر and پورخالقی چترودی, مهدخت and تقوی, محمد},
title = {آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {45},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {شاهنامه ؛ فردوسی ؛ مقالات ؛ آسیب شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد
%A خافی, مرضیه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A تقوی, محمد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2012

[Download]