پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, دوره (6), شماره (12), سال (2011-12) , صفحات (85-106)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , مصطفی کاظمی , میترا سیدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کارایی بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. در تحقیق حاضر، پس از شناسایی ستاده و نهاده ها، میزان کارایی هر یک از شرکت های برق منطقه ای ایران طی سال های 1384 تا 1386 محاسبه شده است .سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی، میزان اثر گذاری عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای با تأکید بر فناوری اطلاعات برآورد شده است. این برآوردها برای 16 شرکت برق منطقه ای کشور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج نشان می دهند طول خطوط فشار قوی و متوسط و ظرفیت انتقال رابطه ای مثبت با کارایی شرکت های برق منطقه ای دارند. این در حالی است که میزان تحصیلات کارکنان و انرژی الکتریکی تحویلی از بخش انتقال تأثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارند. در مورد فناوری اطلاعات، نتایج بیانگر آن است که تنها هزینه های مربوط به بخش خرید، تعمیر و نگهداری سخت افزارها و نیز مخارج مربوط به بخش راه اندازیGIS، مشاوره و پشتیبانی بخش فناوری اطلاعات، اثر مثبتی بر کارایی شرکت ها دارند. علاوه بر این، مخارج مربوط به بخش نرم افزار های فنی، سیستم اتوماسیون اداری و بخش اینترنت و شبکه رایانه ای تأثیری برکارایی ندارند.

کلمات کلیدی

, کارایی, فناوری اطلاعات, داده های تابلویی , اثرات تصادفی, شرکت های برق منطقه ای, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033300,
author = {فلاحی, محمدعلی and کاظمی, مصطفی and سیدزاده, میترا},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2011},
volume = {6},
number = {12},
month = {December},
issn = {1735-0298},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {کارایی، فناوری اطلاعات، داده های تابلویی ،اثرات تصادفی، شرکت های برق منطقه ای، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات
%A فلاحی, محمدعلی
%A کاظمی, مصطفی
%A سیدزاده, میترا
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2011

[Download]