زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (4), شماره (14), سال (2013-1) , صفحات (89-100)

عنوان : ( مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک (Salvia leriifolia)، از گیاهان بومی استان خراسان رضوی و سمنان، در معرض خطر انقراض است. این پژوهش، با هدف بررسی امکان ریزازدیادی گیاه نوروزک از طریق کشت جوانه انتهایی انجام گرفت. برای این هدف، گیاهچه‌ها از طریق کشت جنین در محیط‌کشت MS 2/1 حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر BAP و 1 میلی‌گرم در لیتر NAA به دست آمدند. جوانه انتهایی این گیاهچه‌ها در محیط‌کشت MS حاوی هورمون‌های BAP و Kin به تنهایی و یا در ترکیب با IBA برای ساقه‌زایی کشت شدند. ریشه‌زایی ساقه‌ها در محیط MS حاوی سطوح مختلف از هورمون‌های IBA، NAA و 2,4-D بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزارهای JMP و MSTAT-C انجام شد. نتایج نشان داد ترکیب BAP و IBA نتیجه مناسب‌تری در ارتباط با ساقه‌زایی به ازای هر ریزنمونه داشت و BAP در غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر همراه با IBA در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر بهترین تیمار ساقه‌زایی بود. همچنین، برای ریشه‌زایی ساقه‌ها وجود اکسین ضروری است. IBA در غلظت 1 میلی‌گرم بر لیتر بهترین تیمار ریشه‌زایی بود. بر این اساس استفاده از تیمارهای یاد شده برای ریزازدیادی گیاه نوروزک با استفاده از جوانه انتهایی پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, ازدیادی, نوروزک (Salvia leriifolia ) و جوانه انتهایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033305,
author = {مدرس, معصومه and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی and جواد اصیلی},
title = {مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {14},
month = {January},
issn = {2008-8264},
pages = {89--100},
numpages = {11},
keywords = {ازدیادی، نوروزک (Salvia leriifolia ) و جوانه انتهایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی
%A مدرس, معصومه
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%A جواد اصیلی
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2013

[Download]