چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی , 2012-10-14

عنوان : ( ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری )

نویسندگان: سید علیرضا داودی , علیرضا پویا , توران آصفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور شیوه های نوین بانکداری و افزایش شمار استفاده کنندگان از این کانالهای توزیع بانکداری، دغدغه ای برای مدیران در جهت شناخت کارایی، برنامه ریزی، سرمایه گذاری و توسعه این کانالهای توزیع و شناخت اینکه در چه مناطقی اقبال به شیوه های نوین بانکداری می باشد و در چه مناطقی از شیوه های قدیمی بانکداری استفاده می شود، بوجود آمده است در این پژوهش برای هر کدام از کانالهای توزیع جدید موجود در 96 شعبه بانک رفاه در خراسان رضوی طی سال 1388 ، یک عدد کارایی با استفاده از مدل راسل که یکی از مدلهای تحلیل پوششی داده ها می باشد، بدست آورده شده است با کمک رتبه بندی تاکسونومی برای مناطق شهری در استان خراسان رضوی درجه توسعه اقتصادی و رفاهی حاصل شده است. سپس رابطه بین کارایی هر شعبه در زمینه کانالهای توزیع جدید با امتیازات توسعه اقتصادی و رفاهی خراسیان رضوی در سیال 1388 با کمک روشهای رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات این پژوهش بیان کننده ارتباط معنی دار بین درجه توسعه اقتصادی ورفاهی مناطق مختلف با کارایی کانالهای توزیع نوین بانکداری می باشد. در پایان این تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر آورده شده است.

کلمات کلیدی

, کانلهای توزیع جدید, توسعه اقتصادی و رفاهی, بانک, تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033311,
author = {سید علیرضا داودی and پویا, علیرضا and توران آصفی},
title = {ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانلهای توزیع جدید، توسعه اقتصادی و رفاهی، بانک، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری
%A سید علیرضا داودی
%A پویا, علیرضا
%A توران آصفی
%J چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
%D 2012

[Download]