اولین همایش ملی علم وکشتی , 2012-05-08

عنوان : ( تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرینات دایره ای باعث کاهش فیبرینوژن پلاسما شد

کلمات کلیدی

, تمرینات دایره ای, فیبرینوژن پلاسما , کشتی گیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033312,
author = {ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده},
booktitle = {اولین همایش ملی علم وکشتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرینات دایره ای- فیبرینوژن پلاسما - کشتی گیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J اولین همایش ملی علم وکشتی
%D 2012

[Download]