سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10

عنوان : ( برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF ) )

نویسندگان: طیبه احمدی , علی نقی ضیائی , علی رسولزاده , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مدیریت بهینهی منابع آب زیرزمینی، برآورد قابل قبول ورودیها )تغذیه( و خروجیها )پمپاژ و تخلیهی طبیعی( در هر حوضهی آب زیرزمینی ضروری است. این رفتار باید به گونه ای باشد که رفتار بلندمدت آبخوان و عملکرد پایدار آن را بتوان برآورد یا مجددا ارزیابی نمود. در بررسیهای منابع آب، اغلب از مدلهای آب زیرزمینی بمنظور شبیهسازی جریان آب در آبخانه استفاده میگردد، در استفاده از این مدل ها نیز برآورد نواحی مختلف تغذیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این پژوهش مدلی موسوم به روش نوسانات سطح ایستابی ) WTF ( که رویکردی آسان، ساده و مبتنی بر بیلان آب زیرزمینی است بکار گرفته شد. با استفاده از مدلسازی معکوس درصد نفوذ حاصل از بارندگی و برگشت آب آبیاری تعیین گردید. برای این منظور با تیسنبندی منطقهی مورد مطالعه )دشت نیشابور( بر حسب چاههای مشاهدهای و اعمال مدل مذکور، مقدار تغذیه و ضرایب نفوذ برای هر تیسن در مقیاس ماهانه برآورد گردید. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار تغذیهی حاصل از بارندگی به ترتیب 46.1 و 101.6میلیون مترمکعب بود. همچنین 101.6میلیونمترمکعب بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که حداکثر 221.7 میلیون مترمکعب و حداقل 198.8 میلیون متر مکعب برگشت آب آبیاری سبب تغذیه ی آب زیرزمینی در دشت مورد مطالعه میشود.

کلمات کلیدی

, تغذیه ی آب زیرزمینی, عملکرد پایدار, مدل نوسانات سطح ایستابی, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033316,
author = {احمدی, طیبه and ضیائی, علی نقی and علی رسولزاده and داوری, کامران},
title = {برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF )},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {تغذیه ی آب زیرزمینی، عملکرد پایدار، مدل نوسانات سطح ایستابی، مدیریت بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF )
%A احمدی, طیبه
%A ضیائی, علی نقی
%A علی رسولزاده
%A داوری, کامران
%J سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
%D 2012

[Download]