پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (583-590)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD )

نویسندگان: سمیه عباسی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عناب گیاه داروئی ارزشمندی است که در طب سنتی ایران جایگاه وی‍ژه‌ای دارد. با تمام اهمیتی که گیاهان منطقه‌ای مانند عناب در اقتصاد و اشتغال‌زائی مناطق مختلف کشور دارند، در عرصه پژوهش و فناوری جزء گیاهان فراموش شده به حساب می‌آیند. با عنایت به اهمیت اقتصادی و داروئی این گیاه، اولین قدم برای برنامه‌های اصلاحی عناب، اطلاع از تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین ارقام مختلف آن است. در این پژوهش از 34 اکوتیپ عناب که از هشت استان عناب‌خیز کشور جمع‌آوری شده‌اند، استفاده گردید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در گیاه عناب، 15 آغازگر RAPD مورد بررسی قرار گرفت که 6 آغازگر در بین نمونه‌ها دارای چندشکلی مطلوبی بودند و در مجموع تعداد 65 جایگاه تکثیر کردند که در این بین تعداد 49 جایگاه (75٪) چندشکلی نشان دادند. میانگین تعداد باندهای تکثیر شده به ازای هر آغازگر 83/10 و میانگین تعداد باندهای چندشکل برای هر آغازگر 1/8 بود. گروه‌بندی اکوتیپ‌ها به روش تجزیه خوشه‌ای و با استفاده از الگوریتم UPGMA انجام شد که نمونه‌ها به دو گروه اصلی در ضریب شباهت 82/0 تفکیک شدند. بیشترین شباهت ژنتیکی (92٪) میان اکوتیپ‌های مازندران و گلستان و بیشترین تنوع در اکوتیپ‌های خراسان جنوبی مشاهده شد. قرابت اکوتیپ‌های خراسان جنوبی و اصفهان منشاء احتمالی مشترکی برای تنوع در این مناطق را نشان داد. نتایج این مطالعه حاکی از وجود تنوع ژنتیکی مناسب جهت بهره‌گیری در پروژه‌های به‌نژادی آتی بود.

کلمات کلیدی

, عناب, تنوع ژنتیکی, تجزیه خوشه ای, RAPD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033320,
author = {عباسی, سمیه and ملک زاده شفارودی, سعید and کمال غوث and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {583--590},
numpages = {7},
keywords = {عناب، تنوع ژنتیکی، تجزیه خوشه ای، RAPD},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD
%A عباسی, سمیه
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A کمال غوث
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]