دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (332-339)

عنوان : ( تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , محبوبه دهقانی تفتی , ناهید خوشرفتاریزدی , وحیده دهقانی تفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سندرم درد پاتلوفمورال شایع‌ترین بیماری ناشی از استفاده بیش از حد ورزشکاران از زانو و یکی از علل شایع درد قدام زانو در ورزشکارانی است که به کلینیک‌های پزشکی ورزشی مراجعه می‌کنند و در زنان ورزشکار شایع‌تر است. تیپینگ ناحیه پاتلا(patellar taping) روش درمانی مؤثری جهت تسکین علایم دردناک در طیف وسیعی از افراد دارای این سندرم است. گرچه مکانیسم کاهش علایم پس از استفاده از tape کاملاً مشخص نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر taping بر تعادل پویا و میزان درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال بود. روش بررسی: بر اساس این مطالعه 15 نفر از زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال جهت شرکت در طرح انتخاب شدند. بدین منظور تعادل پویای این افراد قبل و بعد از مداخله tape و با انجام تست ستاره(Star Excursion Balance Test) اندازه‌گیری و ثبت گردید. شدت درد نیز با استفاده از VAS (Visual Analog Scale) اندازه‌گیری شد. نتایج: مقادیر بدست آمده از درد و عملکرد زانو قبل و بعد از مداخله tape با استفاده از آزمون t زوجی بررسی شد. عملکرد زانو بعد از استفاده از tape در جهات قدامی، قدامی- داخلی، داخلی، خلفی- داخلی و قدامی- داخلی به طور معنی‌داری بهبود یافت(P<0.05). همچنین میزان درد نیز بعد از مداخله tape کاهش معنی‌داری داشت(P<0.05). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه ما بهبود معنی‌داری را با استفاده از taping پاتلا در کاهش میزان درد زانو و افزایش کارکرد ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال، نشان داد.

کلمات کلیدی

, تیپینگ پاتلا , تعال پویا, سندرم دردپاتلوفمورال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033340,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and دهقانی تفتی, محبوبه and خوشرفتاریزدی, ناهید and وحیده دهقانی تفتی},
title = {تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2012},
volume = {20},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-5741},
pages = {332--339},
numpages = {7},
keywords = {تیپینگ پاتلا -تعال پویا-سندرم دردپاتلوفمورال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A دهقانی تفتی, محبوبه
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A وحیده دهقانی تفتی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2012

[Download]