آرشیو توانبخشی, دوره (13), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (79-87)

عنوان : ( مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , لیلا اصغری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرین بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک تاثیر دارد

کلمات کلیدی

, تمرین, عملکرد حرکتی, تعادل, , فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033349,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and اصغری, لیلا},
title = {مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک},
journal = {آرشیو توانبخشی},
year = {2012},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {1607-2960},
pages = {79--87},
numpages = {8},
keywords = {تمرین- عملکرد حرکتی- تعادل- -فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A اصغری, لیلا
%J آرشیو توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2012

[Download]