پژوهش آب ایران, دوره (6), شماره (10), سال (2012-7) , صفحات (227-232)

عنوان : ( بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی دبی روزانه با استفاده از روش‌های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوان )

نویسندگان: مرتضی نبی زاده , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی آبدهی رودخانه و مقدار جریان خروجی از حوضه از مهم ترین موضوعات در برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع آب یک حوضه است. در مناطق سردسیر دما ممکن است بر آبدهی رودخانه موثر باشد. در این پژوهش برای پیش بینی دبی روزانه رودخانه لیقوان که در یک منطقه سردسیر واقع شده است، از مدل های مبتنی بر منطق فازی استفاده شده است بدین منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه این رودخانه استفاده شد. ارزیابی نتایج پیش بینی ها با استفاده از معیارهای سنجش خطا، از جمله معیار ناش- ساتکلیف نشان داد که مدل ANFIS با دقت بالاتر (998/0CNS=) و پراکندگی کمتری نسبت به مدل FIS (993/0CNS=) دبی این رودخانه را پیش بینی کرده است. همچنین با مقایسه بخش های مختلف مشخص شد که دما در ماه های آذر و فروردین برای مدل FIS، بر فرآیند پیش بینی موثر است و باعث افزایش دقت پیش بینی آبدهی می شود. علت این موضوع را می توان تاثیرپذیری نوع بارش از دمای هوا در ماه های آذر و فروردین در این منطقه دانست.

کلمات کلیدی

, منطق فازی, هوش مصنوعی, مهندسی رودخانه, دما, دبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033356,
author = {مرتضی نبی زاده and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی دبی روزانه با استفاده از روش‌های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوان},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {10},
month = {July},
issn = {2008-1235},
pages = {227--232},
numpages = {5},
keywords = {منطق فازی، هوش مصنوعی، مهندسی رودخانه، دما، دبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دما در پیش‌بینی دبی روزانه با استفاده از روش‌های مبتنی بر منطق فازی در حوضه آبریز لیقوان
%A مرتضی نبی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2012

[Download]