پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (19), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (85-102)

عنوان : ( ارزیابی توانائی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج )

نویسندگان: نبی خلیلی اقدم , ابوالفضل مساعدی , افشین سلطانی , بهنام کامکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیش‌بینی بلند مدت متغیرهای اقلیمی برای اطلاع از میزان تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. بر همین اساس مدل‌های شبیه‌سازی گردش عمومی جو (GCM) توسعه یافته‌اند که می‌توانند پارامترهای اقلیمی را در زیر مقیاس پیش‌بینی نمایند. LARS-WG مدلی است که خروجی مدل‌های (GCM) را زیر مقیاس می کند و در این پژوهش برای تولید مقادیر بارش روزانه، تابش و درجه حرارت‌های حداکثر و حداقل روزانه در یک ایستگاه تحت شرایط اقلیمی حاضر و آینده به کار گرفته شده‌است. در این مدل برای طول دوره روزهای تر و خشک، بارش روزانه و تابش از توزیع نیمه تجربی استفاده می‌شود. در این مقاله توانائی مدل LARS-WG در شبیه‌سازی داده‌های مشاهده شده در ایستگاه سنندج مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل با دقت بالایی قادر به شبیه سازی پارامترهای دمای حداکثر، دمای حداقل و تابش می‌باشد، اما در شبیه‌سازی پارامتر بارش نسبت به دیگر پارامترها خطای بیشتری را نشان می‌دهد. در ایستگاه سنندج در دوره آماری 2030- 2011 میلادی در مقایسه با دوره (2009-1961) میانگین ماهانه دمای حداقل، حداکثر و بارش به ترتیب 92/0 و 93/0 درجه سانتی‌گراد و 6 میلی‌متر افزایش می‌یابند. همچنین میانگین تابش 03/0 میلی‌ژول بر متر مربع در روز نسبت به دوره (2009-1961) کاهش نشان می‌دهد و بیشترین تعداد روز بارندگی در ماه فوریه و با میانگین 75/6 میلی‌متر و کمترین آن در ماه مارس و با میانگین 95/3 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. تعداد روزهای داغ در آینده در بیشتر ماه‌های گرم سال افزایش محسوسی می‌یابد و بیش‌ترین افزایش آن نیز در ماه ژوئن بود. همچنین بیش‌ترین تعداد روزهای یخ‌بندان در ماه ژانویه و با میانگین 26 روز مشاهده می‌شود. بنابراین با توجه به نتایج ارائه شده و همچنین دقت مناسب مدل در برآورد پارامترهای مورد مطالعه می‌توان از این مدل برای ارزیابی تغییر اقلیم در ایستگاه سنندج استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تولید داده, شبیه‌سازی, تغییر اقلیم, مدل LARS-WG ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033358,
author = {نبی خلیلی اقدم and مساعدی, ابوالفضل and افشین سلطانی and بهنام کامکار},
title = {ارزیابی توانائی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2013},
volume = {19},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-2077},
pages = {85--102},
numpages = {17},
keywords = {تولید داده، شبیه‌سازی، تغییر اقلیم، مدل LARS-WG ، سنندج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی توانائی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج
%A نبی خلیلی اقدم
%A مساعدی, ابوالفضل
%A افشین سلطانی
%A بهنام کامکار
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2013

[Download]