طب جانباز, دوره (4), شماره (16), سال (2012-7) , صفحات (13-20)

عنوان : ( مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , مهدی صابری , علی اکبر هاشمی جواهری , مینا خدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی تفاوت دارد

کلمات کلیدی

, راستای ستون فقرات جانبازان , ضایعه نخاعی, ورزشکار, گروه های مختلف ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033359,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and صابری, مهدی and هاشمی جواهری, علی اکبر and خدائی, مینا},
title = {مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی},
journal = {طب جانباز},
year = {2012},
volume = {4},
number = {16},
month = {July},
issn = {2008-2622},
pages = {13--20},
numpages = {7},
keywords = {راستای ستون فقرات جانبازان -ضایعه نخاعی- ورزشکار- گروه های مختلف ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A صابری, مهدی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A خدائی, مینا
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2012

[Download]