همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , 2013-03-07

عنوان : ( تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف )

نویسندگان: فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت کاربرد کودهای آلی در بخش کشاورزی تحقیق زیر به منظور بررسی معدنی شدن نیتروژن در کودهای آلی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با آزمایش فاکتوریل در چهار تیمار کود آلی ( لجن فاضلاب، مرغی، گاو، کاه و کلش گندم) و نیز دو سطح رطوبتی خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی به مدت 2 ماه مطالعه شد. نیترات حاصل از معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی بعد از 60 روز با روش اسپکتروفتومتری قرائت گردید. نتایج نشان داد کود مرغی با میانگین 308/4 میلی گرم در کیلوگرم نیترات بالاترین و کود کاه و کلش گندم با میانگین 25/3 میلی گرم در کیلوگرم میزان نیترات آزاد شده را دارا بود. همچنین اثرات متقابل کودهای آلی و رطوبت نشان داد که وجود رطوبت بیشتر، سبب آزاد سازی بیشتر و معنی دار نیترات از کودهای آلی شده بود.

کلمات کلیدی

, نیتروژن, معدنی شدن, لجن فاضلاب, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033370,
author = {مدرومی, فتح اله and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف},
booktitle = {همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار},
year = {2013},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {نیتروژن، معدنی شدن، لجن فاضلاب، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف
%A مدرومی, فتح اله
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار
%D 2013

[Download]