زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (6), سال (2012-9) , صفحات (29-50)

عنوان : ( توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت های مختلف از مصدر /aeh/ در گویش مردم روستای تاریخی خانیک و روستاهای همجوار با آن رواج دارد. صیغۀ دوم شخص مفرد ال این مصدر در گویش مزبور، بازمانده ای از زبان سنسکریت و فارسی باستان است. برخی ساخت های مصدر /aeh/ چون به عنوان فعل اسنادی در معنای «هستن» و «بودن» به کار می رود، از افعال پر کاربرد در انی گویش به شمار می آید. در این جستار، نشان داده شده که فعل /aeh/ در گویش امروز مردم خانیک چه ساخت هایی دارد. همچنین پیشینۀ /aeh/ در زبان سنسکریت، فارسی باستان، اوستایی و فارسی میانه بررسی و نیز صیغه های آ« در گویش خانیک با دیگر گویش های امروزی که در آن ها رواج دارد مثل گویش های کاخک، فردوس و گزیک مقایسه شده است. مصدر /aeh/ در گویش خانیک و کاخک با مقداری تفاوت، کاربرد دارد و در گویش فردوس و گزیک رد پایی از آ« دیده می شود. ساخت های ریشۀ /aeh/ در فارسی معیار وجود ندارد و به کار نمی رود. معیار تلفظ فعل ها در گویش خانیک بر اساس سخن گویشوران کهن سال است و در دیگر گویش ها بر اساس کتاب ها یا رساله هایی است که به بررسی این گویش ها پرداخته اند. صرف فعل مصدر /aeh/ در گویش خانیک، در جای دیگری نیامده و این مقاله اولین نوشته ای است که به معرفی آن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, /aeh/ , گویش خانیک, سنسکریت, فارسی باستان و اوستایی, کاخک, فردوس, گزیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033374,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2012},
volume = {4},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-7233},
pages = {29--50},
numpages = {21},
keywords = {/aeh/ ، گویش خانیک، سنسکریت، فارسی باستان و اوستایی، کاخک، فردوس، گزیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر
%A اختیاری, زهرا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2012

[Download]