بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان )

نویسندگان: محمدجواد فروغی , حسن جلیلی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه شبکه خراسان به صورت زمان ثابت و سالیانه انجام میپذیرد. هدف از انجام این فعالیتها افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات وسیستم قدرت است. این فعالیتها بر روی تمام ی تجهی زات پست ها و خطوط انتقال انجام م یپذ یرد اما در ای ن مقاله تنها فعالیتهای مربوط به رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تحلیلی بر اطلاعات مربوط به عیبهای گزارش شده رلهها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان ارائه میگردد و سپس با رسم نمودارها ی مربوط به رابطه بین خرابی تجهیزات و فاصله زما نی از تعمیرات پیشگیرانه قبلی، به ارزیابی عملکرد گروه ها ی تعمیرات پیشگیرانه می پردازیم. نتایج این ارزیابیها شامل اطلاعات مهم و قابل تاملی است که ضرورت ارائه چنین مقالاتی را بیان میکند

کلمات کلیدی

, تعمیرات پیشگیرانه, رله, کلید قدرت, ترانسفورماتور, شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033394,
author = {فروغی, محمدجواد and جلیلی, حسن and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعمیرات پیشگیرانه، رله، کلید قدرت، ترانسفورماتور، شبکه خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان
%A فروغی, محمدجواد
%A جلیلی, حسن
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]