بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) )

نویسندگان: محمدابراهیم حاجی آبادی , حبیب رجبی مشهدی , مصطفی حسین پور بوانلو , محسن صدر , مصطفی رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از پیچیدگی های مرتبط با محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان شبکه، چگونگی مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان و بررسی اثر آن ها بر شاخص های قابلیت اطمینان سیستم قدرت می باشد. لذا در این مقاله تبادلات بین منطقهای توان به سه حالت مدل سازی شده است. در حالت اول فرض میشود که تبادلات بین منطقهای توان بصورت بار با منحنی تدوام بار و اولویت تامین مشخص باشد. در حالت دوم فرض شده است که در تبادل بین منطقهای، همواره تزریق توان از شبکه مجاور به شبکه اصلی صورت میگیرد. در این حالت، با فرض آگاهی از وضعیت شبکه مجاور، مدل واحد کمکی معادل توسعه برای اولین بار در این مقاله ارائه (EEAU) داده شده میگردد. حالت سوم مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان می باشد که گاهی بصورت بار و گاهی بصورت تولید عمل می نمایند و علاوه بر آن اطلاعی از وضعیت سیستم قدرت مجاور در دسترس نباشد. در این مقاله روشی جدید جهت مدل سازی اینگونه تبادلات و بررسی اثر این تبادلات بر شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه قدرت ارائه گردیده است. نتایج شبیه سازی شبکه تست و نیز شبکه 400 کیلوولت برق منطقه خراسان RBTS به کمک روشهای پیشنهادی، بیانگر کارایی روشهای ارائه شده در مد لسازی تبادلات بین منطقه ای توان می باشد.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, تبادلات بین منطقه ای توان, شبکه 400 کیلوولت خراسان, EENS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033396,
author = {حاجی آبادی, محمدابراهیم and رجبی مشهدی, حبیب and حسین پور بوانلو, مصطفی and محسن صدر and مصطفی رجبی مشهدی},
title = {ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان)},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، تبادلات بین منطقه ای توان، شبکه 400 کیلوولت خراسان، EENS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان)
%A حاجی آبادی, محمدابراهیم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A حسین پور بوانلو, مصطفی
%A محسن صدر
%A مصطفی رجبی مشهدی
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]