مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, دوره (4), شماره (13), سال (2012-4) , صفحات (45-60)

عنوان : ( مساله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آراء ابن سینا و شیخ اشراق )

نویسندگان: حسین مخیران , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله تشکیک در وجود از مباحث بنیادین فلسفی است. در فلسفه اسلامی برخی تشکیک در وجود را پذیرفته اند و برخی منکر آنند. جستار حاضر در پی آن است که با مقایسه آرای سه اندیشمند مسلمان، موضع خاص میرفندرسکی رادر این باره مورد کنکاش قرار دهد و با ارائه ادله معتبر و مستند، نشان دهد که بر خلاف نظر مشهور درباره میرفندرسکی، وی قائل به تشکیک خاصی است.

کلمات کلیدی

, تشکیک, تشکیک عامی, تشکیک در وجود, اصالت وجود, اصالت ماهیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033413,
author = {مخیران, حسین and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {مساله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آراء ابن سینا و شیخ اشراق},
journal = {مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان},
year = {2012},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {1342-1680},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {تشکیک، تشکیک عامی، تشکیک در وجود، اصالت وجود، اصالت ماهیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مساله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آراء ابن سینا و شیخ اشراق
%A مخیران, حسین
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
%@ 1342-1680
%D 2012

[Download]