اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (20), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (113-134)

عنوان : ( عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سهیلا پوریزدیان محمداباد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تلاش شده است تا با بهره گیری از الگوی توبیت، عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات 164 کشاورز استان خراسان رضوی در سال 1388 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که تقاضای بالفعل اعتبارات نسبت به متغیرهای نرخ بهره، نحوه پرداخت وام توسط بانک، بازپرداخت اقساط و فاصله بین دریافت وام و شروع اقساط و تقاضای بالقوه اعتبارات نسبت به متغیرهای تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورز، درآمد کشاورزی، مدت وام، بازپرداخت اقساط، فاصله بین دریافت وام و شروع اقساط و درصد پاسخگویی بانک به تقاضای وام کشش پذیر است. در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود کیفیت اعتبارات و تصمیم گیری های مناسب در زمینه اعطای وام ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, الگوی توبیت, تقاضای بالفعل اعتبارات, کشاورز, تقاضای بالقوه اعتبارات, کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033418,
author = {پوریزدیان محمداباد, سهیلا and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2012},
volume = {20},
number = {3},
month = {October},
issn = {1022-4211},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {الگوی توبیت، تقاضای بالفعل اعتبارات، کشاورز، تقاضای بالقوه اعتبارات، کشش پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی
%A پوریزدیان محمداباد, سهیلا
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2012

[Download]