بیمه و کشاورزی, دوره (9), شماره (31), سال (2012-9) , صفحات (45-65)

عنوان : ( به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین) )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سیدحسین محمدزاده , امین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم از سوی کشاورزان شهرستان قاین و تعیین حق بیمه، در سال زراعی 90-1389، تعداد 134 عدد پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل و جهت برآورد از مدل اقتصاد سنجی لاجیت و شبکه عصبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حق بیمه به عنوان یک عامل موثر در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان منطقه می باشد، بنابراین در این مطالعه ابتدا به تعیین حق بیمه پرداخته شده است و سپس بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی ضرایب اهمیت عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم محاسبه گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از مدل لاجیت اثر نهایی عوامل موثر بر پذیرش بیمه برآورد گردید. نتایج همچنین نشان می دهد که عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه و تقاضای آن موثر بوده است. مثبت و معنی دار شدن ضریب سابقه و سطح زیر کشت حاکی از آن است که این دو متغیر اثر مثبت بر پذیرش بیمه داشته اند اما سن کشاورزان رابطه ای معکوس با پذیرش بیمه محصول گندم دارد. همچنین منفی و معنی دار بودن ضریب قیمت انتظاری (پیشنهادی) حاکی از آن است که با افزایش حق بیمه ( سهم کشاورز) پذیرش بیمه از سوی کاورزان کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, بیمه کشاورزی, حق بیمه, شبکه عصبی, مدل لاجیت, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033421,
author = {کهنسال, محمدرضا and سیدحسین محمدزاده and نعمتی, امین},
title = {به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین)},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {31},
month = {September},
issn = {1254-5841},
pages = {45--65},
numpages = {20},
keywords = {بیمه کشاورزی، حق بیمه، شبکه عصبی، مدل لاجیت، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین)
%A کهنسال, محمدرضا
%A سیدحسین محمدزاده
%A نعمتی, امین
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2012

[Download]