پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (690-698)

عنوان : ( تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد )

نویسندگان: هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور بررسی تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ژنوتیپ های کنجد (توده بومی کلات و رقم اصلاح شده اولتان) به عنوان عامل اصلی و دوره های وجین علف هرز ( وجین تا 20،30،40 ، 55 و70 روز پس از سبز شدن و وجین از 20،30،40 ، 55 و70 روز پس از سبز شدن به همراه دو تیمار تداخل تمام فصل علف‌های هرز با کنجد و وجین تمام فصل آنها) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش دوره تداخل علف‌هرز در اول فصل و یا در آخر فصل، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد به طور معنی داری)0.01(p≤ کاهش و با افزایش طول دوره وجین عملکرد دانه افزایش یافت. تعداد کپسول در بوته مهمترین جزء اجزای عملکرد بود که همبستگی بالایی با عملکرد (**70/0r= ) داشت. نتایج نشان داد که در توده کلات تداخل علف های هرز تا30 روز و در رقم اولتان تا 40 روز پس از سبز شدن گیاه زراعی سبب کاهش معنی دار عملکرد نشد، ولی تداخل پس از آن سبب کاهش عملکرد هر دو ژنوتیپ کنجد شد.

کلمات کلیدی

عملکرد اقتصادی ; کپسول ; کنترل علف های هرز ; وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033426,
author = {زرقانی, هادی and نظامی, احمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {690--698},
numpages = {8},
keywords = {عملکرد اقتصادی ; کپسول ; کنترل علف های هرز ; وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
%A زرقانی, هادی
%A نظامی, احمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2013

[Download]