پژوهش‌های ارتباطی, دوره (19), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (9-35)

عنوان : ( نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی )

نویسندگان: مهدی نجف زاده , سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براساس ادعای غالب، پست مدرنیسم اندیشه‌ای ذهنی و ایده‌الیستی است که در برهه‌ای از زمان در اواخر قرن بیستم در محافل روشنفکری سربرآورد؛ اما به واسطه ایده‌آلیسم نهفته در خود نتوانست در واقعیات اجتماعی جلوه‌گر شود و رو به افول رفت. نویسندگان این مقاله با تکیه بر روش نشانه‌شناسی و از رهگذر تحلیل و مقایسه چهار کارتون تلویزیونی در دو برهه مختلف، دهه 1970 و بعد از آن، این ادعا را مطرح می‌سازند که تاثیر گرایش‌های مختلف پست مدرنیسم بر تولیدات فرهنگی بیش از آن‌چیزی است که تصور می‌شود. کارتون‌های جدید به عنوان یکی از تولیدات فرهنگی که کودکان را مخاطب قرار می‌دهد مشحون از نشانه‌های پست مدرنیستی است که حمله به فراروایت‌ها، جوهر ستیزی، نفی حقیقت، نفی بازنمایی ، نفی سوژه‌ ‌گی و چندپاره‌گی هویت از جمله آن‌هاست. تحلیل نهایی این گزارش آن است که کودک از ابژه تربیتی در گفتمان مدرن به سوژه سرگرمی در گفتمان پست مدرن تبدیل شده است.

کلمات کلیدی

, نظام نشانه, شخصیت, کودکان, قهرمان, ضد قهرمان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033433,
author = {نجف زاده, مهدی and اطهری, سیدحسین},
title = {نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی},
journal = {پژوهش‌های ارتباطی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {1025-3963},
pages = {9--35},
numpages = {26},
keywords = {نظام نشانه، شخصیت، کودکان، قهرمان، ضد قهرمان، روایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی
%A نجف زاده, مهدی
%A اطهری, سیدحسین
%J پژوهش‌های ارتباطی
%@ 1025-3963
%D 2013

[Download]