زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (27-37)

عنوان : ( بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم )

نویسندگان: ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , قربانعلی نعمت زاده , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری و به طور کلی کلرید سیدیم از رشد گیاهان جلوگیری نموده و سبب کاهش تولیدات کشاورزی می گردد. در گیاهان عالی دفع سدیم به واسطه آنتی پورترهای موجود در غشاهای پلاسمایی و واکوئلی انجام می شود. در این مطالعه الگوی بیان ژن های AlNHX و AlSOS1 در پاسخ به تیمارهای شوری250 میلی مولار کلرید سدیم در زمان های 6 ساعت 1 3 8 و 17 روز پس از اعمال تنش با استفاده از تکنیک در Real Time-PCR در گیاه Auleropus مورد بررسی قرار گرفت. سطوح نسخه برداری دو ژن در پاسخ به تنش در همه بافت ها افزایش یافت. بیان ژنAlSOS1 در بافت برگ پس از 6 ساعت افزایش یافت و بیان ژن AlNHX پس از 24 ساعت از اعمال تنش به بالاترین میزان خود رسید. در بافت گره و میانگره سطوح نسخه برداری هر دو ژن 24 ساعت پس از اعمال تنش به شدت افزایش یافت و سپس در 4 و 8 روز بعد از اعمال تنش به تدریج کاهش یافت تا در نهایت 17 روز پس از تنش به حالت پایدار برابر با شاهد (بدون تنش) بازگشت. میزان بیان هر دو ژندر بافت های ریشه به آهستگی بعد از اعمال تنش افزایش یافت . پس از 3 روز به حداکثر رسید و این میزان بیان تا 8 روز پس از تنش ادامه یافت و در ژن AlNHX پس از 17 روز به حالت پایدار برابر با شاهد بازگشت در حالی که در مورد ژن AlSOS1 پس از 17 روز همچنان بیان دو برابر شاهد بود.

کلمات کلیدی

تنش شوری Aeluropus littoralis Parl ALSOS1 ALNHXبیان ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033450,
author = {قاسمی عمران, ولی اله and باقری, عبدالرضا and قربانعلی نعمت زاده and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2252-0783},
pages = {27--37},
numpages = {10},
keywords = {تنش شوری Aeluropus littoralis Parl ALSOS1 ALNHXبیان ژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
%A قاسمی عمران, ولی اله
%A باقری, عبدالرضا
%A قربانعلی نعمت زاده
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2012

[Download]