علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (223-234)

عنوان : ( تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران )

نویسندگان: فاطمه بطیاری , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرده سالویامتعلق به تیره نعناعیان، درای پراکنش وسیع جها نی است ومرکزتنوع آن درمدیترانه وآسیاست. تغییرات مورولوژیکی دراین سرده دارای گستره بسیاروسیعی است وشباهت بین گونه هازیادت،چنانکه تشخیص مورفولوژیکی گونه های این سرده باکلیدهای شناسایی موجوددرفلورهاسخت وطاقت فرساست. دراین تحقیق، 13گونه این سرده درشمال شرق ایرانبرای ارایه کلیدشناسایی واضح وکامل تربررسی ریخت شناسی (مورفومتریک)شدند. دراین بررسی، 79صفت کمی وکیفی ریخت شناسی(رویشی وزایشی)برری بیش از350 نمونه هرباریومی وجمع آوری شده ازجمعیت های مختلف اندازه گیری شدند.داده هابااستفاده ازآنالیزهای مولفه اصلی وتک متغیره ارزیای شدند. صفاتی مانندشکل غنچه گ، حقه کرک های رون جام وبیرون زدگی جام گل درجدایی گونه های این جنس موثربودند. گونه سالویاشریفی نیزبرای اولین بارازاستان های خراسان جنوبی وشمالی گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, تاکسونومی عددی, ریخت شناسی, شمال شرق ایران, Salvia,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033464,
author = {بطیاری, فاطمه and واعظی, جمیل and اجتهادی, حمید and فارسی, محمد and جوهرچی, محمدرضا},
title = {تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {1686-8222},
pages = {223--234},
numpages = {11},
keywords = {تاکسونومی عددی، ریخت شناسی، شمال شرق ایران، Salvia; Lamiaceae},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران
%A بطیاری, فاطمه
%A واعظی, جمیل
%A اجتهادی, حمید
%A فارسی, محمد
%A جوهرچی, محمدرضا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2013

[Download]