جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (127), سال (2012-12) , صفحات (105-131)

عنوان : ( معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاهنامة اسدی حماسة 24 هزار بیتی بزرگی منسوب به اسدی طوسی، یا سرودة شاعری با کنیة /اسدی/ است که در ادامة خط سیر حماسة ملی در شاهنامه رخ می دهد. مضمون اصلی آن روایت کهن لشکرکشی سلیمان به ایران و تقابل او با رستم و کیخسرو و تکرار الگوی نبرد رستم با فرزندانش به طور ناشناخته است. متن، ساختار اپیزودیک و شخصیت های اصلی متعدد دارد. مضامین ویژة افسانه ها در آن برجسته شده و خاستگاه غالب روایات آن، ادبیات شفاهی است. شواهد تشیّع شاعر در متن روشن است. با توجه به سبک ادبی و زبانی، محتوا، روایت اثر و ماده تاریخ موجود در یکی از نسخ، تألیف متن احتمالاً در قرن نهم (سال 809 ه. ق.) پایان یافته است. تصحیح متن این اثر، با استفاده از سه نسخة موجود (متعلق به سده های 13 و 14)، با رویکرد انتقادی-التقاطی و روش/نقد متنی/ انجام شده است. این جستار به معرفی متن و خاستگاه شناسی روایات آن در ادبیات شفاهی و تبیین روش تصحیح و متن شناسی این اثر می پردازد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه اسدی, رستم, سلیمان, تصحیح انتقادی- التقاطی, نقد متنی, خاستگاه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033466,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {45},
number = {127},
month = {December},
issn = {2008-7187},
pages = {105--131},
numpages = {26},
keywords = {شاهنامه اسدی، رستم، سلیمان، تصحیح انتقادی- التقاطی، نقد متنی، خاستگاه شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی
%A قائمی, فرزاد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2012

[Download]