پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (28), شماره (4), سال (2013-4) , صفحات (831-857)

عنوان : ( شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران )

نویسندگان: عاطفه شریف , محمدرضا داورپناه , اعظم صنعت جو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با هدف کشف نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی و ویژگی‌های آن، به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. در شناسایی نظام مفهومی حاکم بر سرعنوان‌های موضوعی فارسی 84545 رکورد سرعنوانی مورد بررسی قرار گرفت و 241 درخت سلسله مراتبی شناسایی شد. نظام مفهومی شناسایی شده، با نظام دانشی موجود در ایران و نظام رده‌بندی کنگره مطابقت داده شد. بیشترین ارتباط میان نظام موضوعی و رده‌بندی کنگره در رده‌های علوم (5/19%)، فناوری (4/14 %)، علوم اجتماعی (6/10 %)، پزشکی (5/9 %) و فلسفه و روان‌شناسی (6/6 %) است. نیمی از سرعنوان‌های رأس با عنوان رشته‌های تحصیلی تطابق واژگانی ندارد و تنها 05/21 درصد از سرعنوان‌ها در تطابق کامل‌اند. در بررسی تطابق واژگانی سرعنوان‌های رأس با رده‌بندی کنگره مشخص گردید که 05/71 درصد از سرعنوان‌های رأس عیناً با همان واژگان در دو ابزار وجود دارند. در مجموع، نظام مفهومی فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی تنها در تعداد معدودی از حوزه‌ها نظم یافته‌اند و در سایر حوزه‌ها پیوند سلسله مراتبی میان موضوعات، آن گونه که انتظار می‌رود، برقرار نشده است. پیشنهاد میشود این فهرست، در جهت غنی‌سازی شبکه معنایی میان سرعنوان‌ها و پوشش تمامی حوزه‌های دانش در ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی, نظام مفهومی, نظام دانشی ایران, رده‌بندی کنگره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033478,
author = {شریف, عاطفه and داورپناه, محمدرضا and صنعت جو, اعظم},
title = {شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2013},
volume = {28},
number = {4},
month = {April},
issn = {2251-8223},
pages = {831--857},
numpages = {26},
keywords = {فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی، نظام مفهومی، نظام دانشی ایران، رده‌بندی کنگره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران
%A شریف, عاطفه
%A داورپناه, محمدرضا
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2013

[Download]