کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (43-47)

عنوان : ( عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعات )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، تشریح کارکردهای هستی‌شناسی به عنوان ابزاری معنائی در بهبود فرایند بازیابی اطلاعات است. فرایند بازیابی اطلاعات از ارائه کلیدواژه‌(ها) و جست‌وجو آغاز، و در نظام با تطبیق کلیدواژه با کلیدواژه‌های محتوای ذخیره شده در نظام، دنبال می‌شود و در نهایت در صورت تطابق مدارک حاوی عین کلیدواژه جست‌وجو شده، به عنوان مدارک مرتبط بازیابی و به کاربر نمایش داده می‌شود. این فرایند همواره به دلایلی از جمله عدم توانایی کاربران در بیان نیاز اطلاعاتی با کلیدواژ‌ه‌ها، نامرتبط بودن مدارک بازیابی شده، مشکل در بسط جست‌وجو و... مورد انتقاد قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش‌ها، استفاده از ابزارهای معنائی و از آن جمله هستی‌شناسی‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و کارکرد آنها در بسط جست‌وجو و نیز عملکرد بازیابی اطلاعات (دقت و بازیافت) به اثبات رسیده است. این کارکردها که از استنتاج مبتنی بر هستی‌شناسی صرف تا جست‌وجوی مبتنی بر کلیدواژه و پدیداری معنائی‌ها از نتایج به‌صورت خودکار گسترده است، در این مقاله تشریح شده‌اند.

کلمات کلیدی

, هستی شناسی, نظام بازیابی اطلاعات, وب معنائی, فرایند بازیابی اطلاعات, عملکرد بازیابی اطلاعات, رویکرد سنتی بازیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033479,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعات},
journal = {کتاب ماه کلیات},
year = {2013},
volume = {16},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-6741},
pages = {43--47},
numpages = {4},
keywords = {هستی شناسی، نظام بازیابی اطلاعات، وب معنائی، فرایند بازیابی اطلاعات، عملکرد بازیابی اطلاعات، رویکرد سنتی بازیابی اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عملکرد هستی شناسی ها در نظامهای بازیابی اطلاعات
%A صنعت جو, اعظم
%J کتاب ماه کلیات
%@ 1735-6741
%D 2013

[Download]