مهندسی مکانیک, دوره (21), شماره (86), سال (2013-1) , صفحات (25-31)

عنوان : ( تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی )

نویسندگان: آراد حاصلی راد , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد مدرج تابعی یا اف‌جی‌ام‌ها مواد ناهمگنی هستند که به منظور افزایش قابلیت کاربری در آنها نحوه توزیع ناهمگنی در نقاط مختلف، طراحی و تنظیم می‌شود. با انتخاب مناسب الگوی توزیع می‌توان بر حسب نیاز، مصالحی سبک‌تر با خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی یا مغناطیسی برتر تولید نمود. در این مقاله ضمن بررسی پیشینه‌ی تاریخی و ساختار این مواد به نمونه‌هایی از کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف اشاره خواهد شد. از آن جا که این مواد بطور نوعی از اختلاط چند ماده مجزا پدید می‌آیند، اثر نسبت اختلاط در ضریب ارتجاعی ماده ترکیبی بررسی شده و نشان داده می‌شود که خاصیت برآیند ضمن وابستگی به نسبت حجمی فازها، به کیفیت اختلاط نیز وابسته است. برای شبیه‌سازی شیوه اختلاط از الگوهای مختلف توزیع فازی استفاده شده است. در الگوهای توزیع متوالی و موازی فازها، به ترتیب، کمترین و بیشترین ضرایب ارتجاعی پدید می‌آیند. نشان داده شده است که در مدل اختلاط تصادفی فازها با توزیع طبیعی، ضریب ارتجاعی معادل حد متوسط دو مقدار بیشینه و کمینه را خواهد داشت

کلمات کلیدی

, مواد مدرج تابعی, کسر حجمی, اختلاط فازها, ضریب ارتجاعی معادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033488,
author = {حاصلی راد, آراد and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2013},
volume = {21},
number = {86},
month = {January},
issn = {1605-9719},
pages = {25--31},
numpages = {6},
keywords = {مواد مدرج تابعی، کسر حجمی، اختلاط فازها، ضریب ارتجاعی معادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی
%A حاصلی راد, آراد
%A اختراعی طوسی, حمید
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2013

[Download]