دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2012-05-09

عنوان : ( مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت )

نویسندگان: مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماتریکس خارج سلولی ECM)) یک جزء کلیدی در نگهداری و بازسازی بافت ها واندام هاست و بنابراین نقش مهمی در مهندسی بافت ایفا می کند. مهندسی بافت بر اساس سه ترکیب اصلی بافت های بیولوژیکی شامل داربست، سلول و فاکتورهای رشد بنا شده است. هدف اصلی این پژوهش آماده سازی مدل هایی از داربست سلول زدایی شده بافت پانکراس گاو بوده است. مواد و روش ها: به منظور حذف سلول از بافت مورد نظر روش های فیزیکی شامل انجماد – ذوب مکرر و قرار دادن در ازت مایع انجام گرفت. سلول زدایی شیمیایی با استفاده از SDS و Triton x100 در دو غلظت 1و 5 /0درصد و همچنین ترکیب آن ها با هیدرو کسید آمونیوم 1/0 درصد در سه بازه زمانی 24، 36، 48 ساعت انجام گرفت. در نهایت درصد حذف سلولی وحفظ ساختار ماتریکس خارج سلولی در مقاطع بافتی تهیه شده با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها: مطالعات میکروسکوپ نوری و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین نشان داد که مناسب ترین داربست تولید شده برای پانکراس، با حفظ ساختار ماتریکس خارج سلول و بیشترین درصد حذف سلول استفاده از درصد SDS 1 درصد و زمان 24 ساعت می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد داربست تهیه شده در این پژوهش می تواند مدل مناسبی جهت مطالعات بیشتردر زمینه مهندسی بافت و بررسی برهم کنش سلول ها با داربست طبیعی و اثرات القایی داربست بر تمایز سلول ها باشد.

کلمات کلیدی

, داربست های زیستی, سلول زدایی, مهندسی بافت, پانکراس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033505,
author = {نخعی, مهدیه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and لاری, رویا},
title = {مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت},
booktitle = {دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {داربست های زیستی، سلول زدایی، مهندسی بافت، پانکراس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت
%A نخعی, مهدیه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A لاری, رویا
%J دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2012

[Download]