علوم حدیث, دوره (17), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (23-56)

عنوان : ( روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه )

نویسندگان: مهدی جلالی , علیه رضاداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوادر الحکمه، اثر محمّد بن احمد بن یحیی اشعری یکی از مهم­ترین منابع اصیل روایی و از مآخذ کتاب­های چهارگانه شیعه است. دانشمندان شیعه این کتاب را به نیکویی ستوده‌اند، جز آن که محمّد بن حسن بن ولید، محدث نقّاد قرن سوم، بر پاره‏‏ای از راویان آن خرده گرفته و روایات مؤلف نوادر الحکمه از این راویان را استثنا نموده و در خور روایت و نقل ندانسته است. نجاشی، سیاهه این راویان را در فهرست خود فراهم آورده است. حال، با توجه به این که نوادر الحکمه یکی از منابع کتاب الکافی بوده است. این نوشتار، روایات شیخ کلینی را از مستثنیات ابن ولید استخراج کرده و در پایان، تحلیلی آماری از آنها ‏‏ارائه می­نمایید.

کلمات کلیدی

نوادر الحکمه؛ محمد بن احمد بن یحیی؛ ابن ولید؛ مستثنیات؛ روایت الکافی؛ کلینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033544,
author = {جلالی, مهدی and رضاداد, علیه},
title = {روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه},
journal = {علوم حدیث},
year = {2012},
volume = {17},
number = {2},
month = {August},
issn = {1561-0098},
pages = {23--56},
numpages = {33},
keywords = {نوادر الحکمه؛ محمد بن احمد بن یحیی؛ ابن ولید؛ مستثنیات؛ روایت الکافی؛ کلینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه
%A جلالی, مهدی
%A رضاداد, علیه
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2012

[Download]