هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2013-09-12

عنوان : ( بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه )

نویسندگان: مرتضی محمدی , عبدالرضا باقری , نوید چلوارفروش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قهوهای شدن عمدهترین مشکل در کشت بافت گیاهی میباشد. تقریبا کشت بافت تمامی گیاهان چوبی با مشکل قهوهای شدن و یا نکروزه شدن روبرو میشوند. اغلب گیاهان علفی در مراحل واکشت به نحوی با قهوهای شدن روبرو م یشود و انجام مراحل بعدی کشت بافت را تحت تاثیر قرار می دهد. این مشکل در انتقال ژن توسط آگروباکتریوم نیز حائز اهمیت است. قهوهای شدن همچنین در فیزیولوژی پس از برداشت سبزیجات و میوهها اهمیت خاص دارد. استفاده از رو شهای مهندسی کشت بافت همانند اندازهگیری آنزیمها و ترکیبات پلیفنولی میتواند برای انتخاب روش کاهش اثرات مخرب حضور ترکیبات فنولی مفید باشد. استفاده از این روشها از اتلاف مواد آزمایشگاهی، زمان و مواد گیاهی تا حد قابل قبولی جلوگیری کند. بهطور کلی هر عاملی که گیاه را در شرایط تنش قرار دهد میتواند موجب ترشح مواد پلیفنولی شود در این میان نقش عوامل ژنتیکی، شرایط رشد، زمان نمونهگیری و نوع ریزنمونه تاثیر بارزتری دارد. روشهای کاهش قهوه ای شدن را میتوان به سه دسته کاهش بخش عمدهای از مواد پلیفنولی پیش از کشت بافت، کاهش مقدار ترکیبات فنولی در اطرف ریزنمونه در ظرف کشت بافت هنگام استقرار ریزنمونه و کاهش فعالیت آنزیمهای مرتبط با قهوهای شدن توسط رقابت در جذب سوبسترا و یا حدف عامل فعال کننده آنزیم تقسیم بندی کرد. این مقاله با هدف ارائه دیدگاهی کلی در رابطه با مشکل قهوهای شدن در برنامههای کشت بافتی تهیه شده است.

کلمات کلیدی

, قهوهای شدن, ریزازدیادی, ترکیبات پلیفنولی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033575,
author = {محمدی, مرتضی and باقری, عبدالرضا and چلوارفروش, نوید},
title = {بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قهوهای شدن، ریزازدیادی، ترکیبات پلیفنولی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه
%A محمدی, مرتضی
%A باقری, عبدالرضا
%A چلوارفروش, نوید
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2013

[Download]