مدیریت شهری, دوره (9), شماره (27), سال (2011-7) , صفحات (317-331)

عنوان : ( بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: علی فیروززارع , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی های زیست محیطی را تشکیل می دهد که باعث افزایش بیماری های قلبی، تنفسی، کاهش میزان دید، سوزش چشم و خسارت به گیاهان، حیوانات و اشیاء و در سطح جهانی، منجر به گرمایش جهانی، افت ازن استراتوسفری، باران اسیدی و غیره شده است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در مشهد و بکارگیری رهیافت الگوسازی انتخاب و الگوی لاجیت متداخل اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا مورد بررسی و در سناریوهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این مطالعه، بیانگر اهمیت بسیار بالای ویژگی اثرات سلامتی و آلودگی هوا از دیدگاه شهروندان است. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه، ارزش کل تنها 30 درصد بهبود در هر یک از ویژگی های آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 6732108800 ریال در ماه و در منطقه متوسط آلوده برابر 4571363850 ریال در ماه است؛ بنابراین در مجموع، 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, رفاه اقتصادی, الگوسازی انتخاب, الگوی لاجیت متداخل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033586,
author = {فیروززارع, علی and قربانی, محمد},
title = {بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2011},
volume = {9},
number = {27},
month = {July},
issn = {1607-2227},
pages = {317--331},
numpages = {14},
keywords = {آلودگی هوا، رفاه اقتصادی، الگوسازی انتخاب، الگوی لاجیت متداخل، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A فیروززارع, علی
%A قربانی, محمد
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2011

[Download]