مدیریت شهری, دوره (9), شماره (28), سال (2011-8) , صفحات (7-26)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن )

نویسندگان: علی فیروززارع , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین ارزش اقتصادی بهبود کیفیت هوای شهر مشهد و عوامل موثر بر آن، روش ارزش گذاری مشروط و الگوی دو مرحله ای هکمن را در مورد داده های جمع آوری شده به شیوه پیمایش میدانی در دو منطقه پرآلوده و متوسط آلوده این شهر بکارگرفته است. بر اساس نتایج روش ارزش گذاری مشروط می توان نتیجه گرفت که ارزش کل 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال در ماه و در منطقه متوسط آلوده برابر 5242428950 ریال در ماه است. بنابراین در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از دیدگاه شهروندان ارزشی معادل 12376575510 ریال در ماه دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه متغیرهای تحصیلات، سن، نوع منطقه محل سکونت افراد، جنسیت و داشتن فرزند متغیرهای موثر بر تصمیم افراد به تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا می باشند. علاوه بر این متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن، درآمد خانوار، داشتن فرزند و داشتن خودرو متغیرهای موثر بر تمایل به پرداخت افراد در مرحله عمل بعد - از مرحله تصمیم - می باشند

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, تمایل به پرداخت, ارزش گذاری مشروط, الگوی دو مرحله ای هکمن, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033587,
author = {فیروززارع, علی and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2011},
volume = {9},
number = {28},
month = {August},
issn = {1607-2227},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {آلودگی هوا، تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، الگوی دو مرحله ای هکمن، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن
%A فیروززارع, علی
%A قربانی, محمد
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2011

[Download]